Město Plánice

město Plánice

Oficiální stránky města

Trvalý pobyt

Přihlašování, rušení

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.

Při ohlášení změny TP  je občan povinen:

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
- předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:
- jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
- vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Město Plánice nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Plánice, Náměstí 180. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Plánice není ze zákona povinno korespondenci přebírat a uchovávat. Doporučuje občanům, kteří mají trvalý pobyt  na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Formuláře

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Czechpoint

czechpoint

Místní dědictví

Dědictví

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.

V Obraze V Obraze AppStore Google Play